Sydämen lähellä olevia asioita

Kestävä Tampere – Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu alkaa paikallisesti ja ympäristövaikutukset on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Julkisen liikenteen tukeminen, pyöräilyinfran parantaminen ja hiilivapaiden energialähteiden käyttöön ottamisen tukeminen ovat esimerkkejä oikeansuuntaisista askeleista. Vaikka se vaatisi lyhyellä tähtäimellä investointeja, olen varma, että ne maksavat itsensä takaisin ihmisten terveyden (matalammat terveydenhoitokustannukset), puhtaamman ja ajan myötä jopa halvemman energian, raaka-aineiden tehokkaan käytön ja päästökaupan positiivisen balanssin muodossa.

Maahanmuuttajien tukeminen – Maahanmuuttajien kotoutumisessa on erityisen tärkeää, että heille järjestyy mahdollisuuksia olla mukana työelämässä ja muissa yhteiskunnan tehtävissä. Aktiivinen osallistuminen edesauttaa maahanmuuttajan kielikehitystä, verkostoitumista, itsensä kehittämistä ja yhteyskunnan jäsenenä olemisen kokemista. Kielikoulutuksen järjestelyt on kehitettävä niin, että kaikki halukkaat pääsevät kohtuullisella ajalla koulutukseen.

Proaktiivinen ja tehokas terveydenhuolto – Korona-aika on korostanut terveydenhuollon palveluiden tärkeyttä, mutta sen tehokkuuden ja saavutettavuuden parantamisen tarve on ollut tiedossa jo paljon pidemmän ajan. Ensihoidon ja muiden kiireellisten hoitojonojen ei pitäisi olla olemassa. Ikääntyvien palveluiden laatu – myös yksityisen osapuolen toteuttama – pitää olla taattu. Mutta ennen kaikkia terveydenhuoltojärjestelmämme pitää muuttua terveydenhallinnan suuntaan – valmentaa ihmisiä pysymään terveinä, kuntouttaa tarvittaessa ja havaita hoidon tarpeita aikaisemmin. Muutos tähän proaktiivisempaan ja tehokkaampaan terveydenhuoltojärjestelmään voidaan avustaa teknologialla (VTT:n työni tutkimusaihe), mutta muutos vaatii uusia kliinisen työn menetelmiä ja tulee jatkossakin nojautumaan terveydenhuollon ammattilaisiin.

Lasten hyvinvoinnin varmistaminen harrastusten kautta – Vapaa-ajan harrastukset on tärkeä osa lasten elämää. Harrastukset kuten eri liikuntamuodot ja kulttuurikasvatus eivät ole pelkästään kivaa ajanvietettä, vaan myös elintärkeää lasten sosiaalisten taitojen ja yhteiskuntavastuuntunnon kehittämisessä. Nykyisin harrastusten kalliiden osallistumismaksujen takia monen perheen lapsia uhkaa syrjäytyminen. Kaupungin on tuettava lasten harrastuksia siten, että jokaisella on varaa osallistua niihin. 

Yritysten yhteiskunnallisen osallistumisen kehittyminen – Yritysten tulisi huomata entistä enemmän heidän asemansa yhteiskunnassa sekä antajana –esim. työnantajana, veronmaksajana, palveluiden ostajana – että vastaanottajana– infrastruktuurin käyttäjänä, työvoiman ostajana ja luonnonvarojen käyttäjänä. Olisi tärkeä kehittää malleja, joissa yritykset huolehtisivat nykyistä paremmin yhteiskunnallisista vastuista. Erityisesti isommat yritykset sekä julkinen sektori voisivat yhdessä kaupungin kanssa etsiä keinoja työelämästä syrjäytyneiden ja osatyökykyisten työllistämiseksi.

Julkisen joukkoliikenteen kehittäminen – Kaupungin ekologisen kestävän kehityksen ja vähävaraisten kannalta on erittäin tärkeää, että kaupungin joukkoliikenne toimii hyvin ja edullisesti. Nyt kun raitiotieliikenteen investointipäätös on tehty, ja liikenne alkaa, on kehitettävä kiskoverkosto niin, että se toteuttaa koko potentiaalinsa. Keskusta-painotteisen raitiovaunu ja bussiliikenteen lisäksi myös raja-alueiden yhdistäviä linjoja on kehitettävä. Muuta kiskoliikennettä tulisi kehittää taloudellisesti kestävällä tavalla. Joukkoliikenteen käytön tulisi olla nykyistä edullisempaa, jotta se vähentäisi autoilua, ja sen tulisi olla jopa ilmainen vähävaraisille kuten ikäihmisille, työttömille, opiskelijoille ja lapsille.

Lähidemokratian toteuttaminen – Etsitään muotoja, joilla aktivoidaan ihmisiä rakentamaan omaa asuinaluettaan sekä järjestämällä vapaaehtoistoimintaa ja talkootyötä, että myöskin pitämään yhteyttä päättäjiin, jotka pystyvät viemään isommat hankkeet eteenpäin asukkaiden toivomalla tavalla.

Ikäihmisten yhteiskunnallisen roolin kehittäminen –Ikäihmiset voivat edelleen olla voimavara yhteiskunnalle – työelämän ulkopuolellakin. He voivat tarjota kokemuksen tuomaa viisautta vielä monella elämän alueella. Alueellisten toimien lisäksi he voisivat olla kouluissa mukana tehtävissä, joihin nyt ei riitä resursseja. Luonnollisesti ikäihmisten elämänlaadusta huolehtiminen palveluiden määrään ja laatuun panostamalla on myös tärkeää. Yhteiskunnallisen ikärakenteen kehityksen takia sekä ikäihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi erityisen merkittävään asemaan nousee ikäihmisten kotona selviytymistä tukevien ratkaisujen kehittäminen.

Uusien ja pientenyritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen – Muuttuvan yritysmaailman ja globalisaation keskellä on entistä tärkeämpää synnyttää innovatiivisia uusia yrityksiä, jotka voivat tulevaisuudessa kehittyä tärkeiksi työnantajiksi ja yhteiskunnan taloudellisiksi tukipylväiksi.